BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (3)

  1. Xiao Zhang, Dongmei Su, Dong Wei, Xiaoya Chen, Yuzhu Hu, Sijia Li, Yue Zhang, Xu Ma, Shanshan Hu, Zhaoyi Sun. Role of MST2/YAP1 signaling pathway in retinal cells apoptosis and diabetic retinopathy. Toxicology and Applied Pharmacology 2024;484:116885
    https://doi.org/10.1016/j.taap.2024.116885
  2. James D. Carroll. Photobiomodulation Literature Watch May 2023. Photobiomodulation, Photomedicine, and Laser Surgery 2024;42:96
    https://doi.org/10.1089/photob.2023.0171
  3. Yaqin Zhao, Bin Sun, Xuefei Fu, Zhuan Zuo, Huan Qin, Kai Yao. YAP in development and disease: Navigating the regulatory landscape from retina to brain. Biomedicine & Pharmacotherapy 2024;175:116703
    https://doi.org/10.1016/j.biopha.2024.116703