BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (1)

  1. Hua-chuan Zheng, Hang Xue, Cong-yu Zhang, Kai-hang Shi, Rui Zhang. The roles of BTG1 mRNA expression in cancers: A bioinformatics analysis. Front. Genet. 2022;13
    https://doi.org/10.3389/fgene.2022.1006636