BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (6)

 1. Hua-Wei Wang, Jun Tang, Li Sun, Zhen Li, Ming Deng, Zhe Dai. Mechanism of immune attack in the progression of obesity-related type 2 diabetes. World J Diabetes 2023;14:494
  https://doi.org/10.4239/wjd.v14.i5.494
 2. Jin-Jin Xu, Xin Chen, Sai Zhu, Ling-Feng Jiang, Wen-Xian Ma, Si-Yu Chen, Xiao-Ming Meng, Cheng Huang, Jun Li. Myc-mediated circular RNA circMcph1/miR-370-3p/Irak2 axis is a progressive regulator in hepatic fibrosis. Life Sciences 2023;312:121182
  https://doi.org/10.1016/j.lfs.2022.121182
 3. Amit Khurana, Umashanker Navik, Prince Allawadhi, Poonam Yadav, Ralf Weiskirchen. Spotlight on liver macrophages for halting liver disease progression and injury. Expert Opinion on Therapeutic Targets 2022;26:707
  https://doi.org/10.1080/14728222.2022.2133699
 4. Rongrong Xuan, Xiaojian Qiu, Jiazhen Wang, Shuai Liu, Jason T. Magnuson, Bentuo Xu, Wenhui Qiu, Chunmiao Zheng. Hepatotoxic response of perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) in early life stage zebrafish (Danio rerio) is greater than perfluorooctane sulfonate (PFOS). Journal of Hazardous Materials 2024;461:132552
  https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.132552
 5. Taojian Tu, Mario M. Alba, Aditi A. Datta, Handan Hong, Brittney Hua, Yunyi Jia, Jared Khan, Phillip Nguyen, Xiatoeng Niu, Pranav Pammidimukkala, Ielyzaveta Slarve, Qi Tang, Chenxi Xu, Yiren Zhou, Bangyan L. Stiles. Hepatic macrophage mediated immune response in liver steatosis driven carcinogenesis. Front. Oncol. 2022;12
  https://doi.org/10.3389/fonc.2022.958696
 6. Zhi-Wen Li, Lin Wang. The role of liver sinusoidal endothelial cells in liver remodeling after injury. Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2023;22:22
  https://doi.org/10.1016/j.hbpd.2022.09.007