BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (4)

 1. Seyedehdelaram Ghalehbandi, Jale Yuzugulen, Md Zahidul Islam Pranjol, Mohammad Hossein Pourgholami. The role of VEGF in cancer-induced angiogenesis and research progress of drugs targeting VEGF. European Journal of Pharmacology 2023;949:175586
  https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2023.175586
 2. Jiajin Li, Tingyu Dong, Zhen Wu, Dacheng Zhu, Hao Gu. The effects of MYC on tumor immunity and immunotherapy. Cell Death Discov. 2023;9
  https://doi.org/10.1038/s41420-023-01403-3
 3. Cheng Wang, Xin Wang, Hao Zheng, Jia Yao, Yuqing Xiang, Dong Liu. The ndrg2 Gene Regulates Hair Cell Morphogenesis and Auditory Function during Zebrafish Development. IJMS 2023;24:10002
  https://doi.org/10.3390/ijms241210002
 4. Yu-Yao He, Hai-Feng Zhou, Lu Chen, Yan-Ting Wang, Wan-Li Xie, Zhen-Zhen Xu, Yue Xiong, Yi-Qi Feng, Guo-Yang Liu, Xia Li, Jie Liu, Qing-Ping Wu. The Fra-1: Novel role in regulating extensive immune cell states and affecting inflammatory diseases. Front. Immunol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.954744