BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (3)

  1. Yue Wu, Jiaqi Fu, Yuxia Huang, Ruowang Duan, Wentian Zhang, Caihong Wang, Shang Wang, Xiaoyi Hu, Hui Zhao, Lan Wang, Jinming Liu, Guosheng Gao, Ping Yuan. Biology and function of pericytes in the vascular microcirculation. Anim Models and Exp Med 2023;6:337
    https://doi.org/10.1002/ame2.12334
  2. 千 林. Research Progress of Two-Pore Potassium Channels. HJBM 2023;13:137
    https://doi.org/10.12677/HJBM.2023.132015
  3. Wei-Jie Xu, Qiong Wu, Wen-Ni He, Shang Wang, Ya-Lin Zhao, Jun-Xia Huang, Xue-Shen Yan, Rong Jiang. Interleukin-6 and pulmonary hypertension: from physiopathology to therapy. Front. Immunol. 2023;14
    https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1181987