BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (5)

 1. Yue Wu, Jiaqi Fu, Yuxia Huang, Ruowang Duan, Wentian Zhang, Caihong Wang, Shang Wang, Xiaoyi Hu, Hui Zhao, Lan Wang, Jinming Liu, Guosheng Gao, Ping Yuan. Biology and function of pericytes in the vascular microcirculation. Anim Models and Exp Med 2023;6:337
  https://doi.org/10.1002/ame2.12334
 2. Dawn Lee, Heeyoung Lee, Ha-neul Jo, Eunsik Yun, Byung Su Kwon, Jongmin Kim, Aram Lee. Endothelial periostin regulates vascular remodeling by promoting endothelial dysfunction in pulmonary arterial hypertension. Animal Cells and Systems 2024;28:1
  https://doi.org/10.1080/19768354.2023.2300437
 3. 千 林. Research Progress of Two-Pore Potassium Channels. HJBM 2023;13:137
  https://doi.org/10.12677/HJBM.2023.132015
 4. Wei-Jie Xu, Qiong Wu, Wen-Ni He, Shang Wang, Ya-Lin Zhao, Jun-Xia Huang, Xue-Shen Yan, Rong Jiang. Interleukin-6 and pulmonary hypertension: from physiopathology to therapy. Front. Immunol. 2023;14
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1181987
 5. Wanlu Ren, Jianwen Wang, Yaqi Zeng, Tongliang Wang, Zhiwen Sun, Jun Meng, Xinkui Yao. Investigating age-related differences in muscles of Kazakh horse through transcriptome analysis. Gene 2024;919:148483
  https://doi.org/10.1016/j.gene.2024.148483