BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (1)

  1. Wei Zhang, Xiuzhen Jia, Yuhan Xu, Qiaoling Xie, Meizhen Zhu, Zifu Zhao, Jingyu Hao, Haoqiu Li, Jinrui Du, Yan Liu, Wei‐Hsien Liu, Xia Ma, Weilian Hung, Haotian Feng, Hongwei Li. Effects of Coix seed extract, Lactobacillus paracasei K56, and their combination on the glycolipid metabolism in obese mice . Journal of Food Science 2023;88:1197
    https://doi.org/10.1111/1750-3841.16474