BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (1)

  1. Li An, Hong Gao, Yi Zhong, Yanqiu Liu, Ying Cao, Jing Yi, Xiang Huang, Chunlei Wen, Rui Tong, Zhijun Pan, Xu Yan, Meiyan Liu, Shengzhao Wang, Xue Bai, Hao Wu, Tingju Hu. Molecular chaperones HSP40, HSP70, STIP1, and HSP90 are involved in stabilization of Cx43. Cytotechnology 2023
    https://doi.org/10.1007/s10616-023-00570-6