BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (3)

  1. Qiuyang Chen, Linyuan Shen, Tianci Liao, Yanhao Qiu, Yuhang Lei, Xingyu Wang, Lei Chen, Ye Zhao, Lili Niu, Yan Wang, Shunhua Zhang, Li Zhu, Mailin Gan. A Novel tRNA-Derived Fragment, tRFGlnCTG, Regulates Angiogenesis by Targeting Antxr1 mRNA. IJMS 2023;24:14552
    https://doi.org/10.3390/ijms241914552
  2. Saebyeol Lee, Jungeun Kim, Paul N. Valdmanis, Hak Kyun Kim. Emerging roles of tRNA-derived small RNAs in cancer biology. Exp Mol Med 2023;55:1293
    https://doi.org/10.1038/s12276-023-01038-5
  3. Manli Zhou, Xiaoyun He, Jing Zhang, Cheng Mei, Baiyun Zhong, Chunlin Ou. tRNA-derived small RNAs in human cancers: roles, mechanisms, and clinical application. Mol Cancer 2024;23
    https://doi.org/10.1186/s12943-024-01992-2