BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (2)

  1. Nan Li, Shan Shan, Xiu-Qin Li, Ting-Ting Chen, Meng Qi, Sheng-Nan Zhang, Zi-Ying Wang, Ling-Ling Zhang, Wei Wei, Wu-Yi Sun. G Protein-Coupled Receptor Kinase 2 as Novel Therapeutic Target in Fibrotic Diseases. Front. Immunol. 2022;12
    https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.822345
  2. Shuang Liang, Jinfeng Sun, Yanmin Luo, Shanshan Lv, Jiajia Chen, Yanpei Liu, Xiuli Hu. cAMP Is a Promising Regulatory Molecule for Plant Adaptation to Heat Stress. Life 2022;12:885
    https://doi.org/10.3390/life12060885