BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (10)

 1. Yen-Chiang Tseng, Chih-Wen Shu, Hui-Min Chang, Yi-Hsuan Lin, Yen-Han Tseng, Han-Shui Hsu, Yih-Gang Goan, Ching-Jiunn Tseng. Assessment of Early Growth Response 1 in Tumor Suppression of Esophageal Squamous Cell Carcinoma. JCM 2022;11:5792
  https://doi.org/10.3390/jcm11195792
 2. Zhongyu Wu, Liyun Huang, Shasha Zhao, Juan Wang, Cheng Zhang, Xiaoye Song, Qiyue Chen, Jiannan Du, Deen Yu, Xiaomeng Sun, Yue Zhang, Wensheng Deng, Shihua Zhang, Huan Deng. Early Growth Response 1 Strengthens Pol-III-Directed Transcription and Transformed Cell Proliferation by Controlling PTEN/AKT Signalling Activity. IJMS 2022;23:4930
  https://doi.org/10.3390/ijms23094930
 3. Honey Pavithran, Ranjith Kumavath, Preetam Ghosh. Transcriptome Profiling of Cardiac Glycoside Treatment Reveals EGR1 and Downstream Proteins of MAPK/ERK Signaling Pathway in Human Breast Cancer Cells. IJMS 2023;24:15922
  https://doi.org/10.3390/ijms242115922
 4. Yeling Xu, Shanhe Wang, Xiukai Cao, Zehu Yuan, Tesfaye Getachew, Joram M. Mwacharo, Aynalem Haile, Xiaoyang Lv, Wei Sun. The Effect of EGR1 on the Proliferation of Dermal Papilla Cells. Genes 2022;13:1242
  https://doi.org/10.3390/genes13071242
 5. Miki Yamazaki, Masahito Hosokawa, Hiroko Matsunaga, Koji Arikawa, Kazuya Takamochi, Kenji Suzuki, Takuo Hayashi, Hideki Kambara, Haruko Takeyama. Integrated spatial analysis of gene mutation and gene expression for understanding tumor diversity in formalin-fixed paraffin-embedded lung adenocarcinoma. Front. Oncol. 2022;12
  https://doi.org/10.3389/fonc.2022.936190
 6. Mingyi Ju, Jingyi Fan, Yuanjiang Zou, Mingjie Yu, Longyang Jiang, Qian Wei, Jia Bi, Baohui Hu, Qiutong Guan, Xinyue Song, Mingyan Dong, Lin Wang, Lifeng Yu, Yan Wang, Hui Kang, Wei Xin, Lin Zhao. Computational Recognition of a Regulatory T-cell-specific Signature With Potential Implications in Prognosis, Immunotherapy, and Therapeutic Resistance of Prostate Cancer. Front. Immunol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.807840
 7. Shuang Wang, Lijuan Li, Mengmeng Yang, Xiaoyan Wang, Huan Zhang, Nan Wu, Kaichao Jia, Junchao Wang, Menghui Li, Lijuan Wei, Juntian Liu. Identification of Three Circulating MicroRNAs in Plasma as Clinical Biomarkers for Breast Cancer Detection. JCM 2022;12:322
  https://doi.org/10.3390/jcm12010322
 8. Alexandre Luiz Korte de Azevedo, Tamyres Mingorance Carvalho, Cristiane Sato Mara, Igor Samesima Giner, Jaqueline Carvalho de Oliveira, Daniela Fiori Gradia, Iglenir João Cavalli, Enilze M. S. F. Ribeiro. Major regulators of the multi-step metastatic process are potential therapeutic targets for breast cancer management. Funct Integr Genomics 2023;23
  https://doi.org/10.1007/s10142-023-01097-x
 9. Chunxiang Feng, Zhixian Wang, Chang Liu, Shiliang Liu, Yuxi Wang, Yuanyuan Zeng, Qianqian Wang, Tianming Peng, Xiaoyong Pu, Jiumin Liu. Integrated bioinformatical analysis, machine learning and in vitro experiment-identified m6A subtype, and predictive drug target signatures for diagnosing renal fibrosis. Front. Pharmacol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fphar.2022.909784
 10. Jinlong Liang, Jingyi Wang, Jinshui Zeng, Zhibo Bai, Zhiyuan Zheng, Yue Zheng, Fengqi Jiang, Di Wu, Fu Wang. The Landscape of Early Growth Response Family Members 1-4 in Hepatocellular Carcinoma: Their Biological Roles and Diagnostic Utility. Disease Markers 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/3144742