BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (26)

 1. Junpeng Zhao, Liming Li, Huiqi Yin, Xiwei Feng, Qianjin Lu. TIGIT: An emerging immune checkpoint target for immunotherapy in autoimmune disease and cancer. International Immunopharmacology 2023;120:110358
  https://doi.org/10.1016/j.intimp.2023.110358
 2. Yingyan Yu. Multi-target combinatory strategy to overcome tumor immune escape. Front. Med. 2022;16:208
  https://doi.org/10.1007/s11684-022-0922-5
 3. Chang Xu, Hanji Fang, Yun Gu, Kuan Yu, Jieti Wang, Chao Lin, Heng Zhang, He Li, Hongyong He, Hao Liu, Ruochen Li. Impact of intratumoural CD96 expression on clinical outcome and therapeutic benefit in gastric cancer. Cancer Science 2022;113:4070
  https://doi.org/10.1111/cas.15537
 4. Maria V. Deligiorgi, Dimitrios T. Trafalis. The Clinical Relevance of Hypothyroidism in Patients with Solid Non-Thyroid Cancer: A Tantalizing Conundrum. JCM 2022;11:3417
  https://doi.org/10.3390/jcm11123417
 5. Si‐Jia Zhao, Kahindo P. Muyayalo, Jing Luo, Donghui Huang, Gil Mor, Ai‐Hua Liao. Next generation of immune checkpoint molecules in maternal‐fetal immunity*. Immunological Reviews 2022;308:40
  https://doi.org/10.1111/imr.13073
 6. Fengqing Wu, Huan Yang, Xiao Xu, Conglin Ren, Yang Zheng, Helou Zhang, Bingbing Cai, Rui Qiu, Weifan Ren, Renfu Quan, Hannes Stockinger. CD96 Downregulation Promotes the Immune Response of CD4 T Cells and Associates with Ankylosing Spondylitis. BioMed Research International 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/3946754
 7. Alice Indini, Daniela Massi, Matteo Pirro, Fausto Roila, Francesco Grossi, Amirhossein Sahebkar, Nicole Glodde, Tobias Bald, Mario Mandalà. Targeting inflamed and non-inflamed melanomas: biological background and clinical challenges. Seminars in Cancer Biology 2022;86:477
  https://doi.org/10.1016/j.semcancer.2022.06.005
 8. Jakub Klekowski, Dorota Zielińska, Adriana Hofman, Natalia Zajdel, Paweł Gajdzis, Mariusz Chabowski. Clinical Significance of Nectins in HCC and Other Solid Malignant Tumors: Implications for Prognosis and New Treatment Opportunities—A Systematic Review. Cancers 2023;15:3983
  https://doi.org/10.3390/cancers15153983
 9. Peter S. Lee, Bryant Chau, Ishita Barman, Christine Bee, Aarti Jashnani, Jason M. Hogan, Barbara Aguilar, Gavin Dollinger, Arvind Rajpal, Pavel Strop. Antibody blockade of CD96 by distinct molecular mechanisms. mAbs 2021;13
  https://doi.org/10.1080/19420862.2021.1979800
 10. Leah Trumet, Manuel Weber, Alina Hahn, Lina Kunater, Carol Geppert, Jacek Glajzer, Ann-Kristin Struckmeier, Tobias Möst, Rainer Lutz, Marco Kesting, Jutta Ries. The Immune Checkpoint Receptor CD96: A Local and Systemic Immune Modulator in Oral Cancer?. Cancers 2023;15:2126
  https://doi.org/10.3390/cancers15072126
 11. Chelsia Qiuxia Wang, Fong Chan Choy, Arleen Sanny, Takashi Murakami, Andy Hee-Meng Tan, Kong-Peng Lam. An Inhibitory Role for Human CD96 Endodomain in T Cell Anti-Tumor Responses. Cells 2023;12:309
  https://doi.org/10.3390/cells12020309
 12. Shenhe Jin, Ye Zhang, Fengping Zhou, Xiaochang Chen, Jianpeng Sheng, Jin Zhang. TIGIT: A promising target to overcome the barrier of immunotherapy in hematological malignancies. Front. Oncol. 2022;12
  https://doi.org/10.3389/fonc.2022.1091782
 13. Xia Zhou, Sohail Khan, Dabing Huang, Lu Li. V-Set and immunoglobulin domain containing (VSIG) proteins as emerging immune checkpoint targets for cancer immunotherapy. Front. Immunol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.938470
 14. Katharina Eva Ruppel, Stephan Fricke, Ulrike Köhl, Dominik Schmiedel. Taking Lessons from CAR-T Cells and Going Beyond: Tailoring Design and Signaling for CAR-NK Cells in Cancer Therapy. Front. Immunol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.822298
 15. Dan Qiu, Xiaxin Liu, Wandi Wang, Xuan Jiang, Xiaofang Wu, Jiamian Zheng, Kai Zhou, Xueting Kong, Xiuli Wu, Zhenyi Jin. TIGIT axis: novel immune checkpoints in anti-leukemia immunity. Clin Exp Med 2022;23:165
  https://doi.org/10.1007/s10238-022-00817-0
 16. Jingchang Ma, Yitian Liu, Chujun Duan, Shuwen Wu, Yang Xie, Lu Yang, Xuemei Li, Yuling Wang, Yuan Zhang, Ran Zhuang. CD226 knockout reduces the development of CD8+ T by impairing the TCR sensitivity of double‐positive thymocytes. Immunology 2023;169:83
  https://doi.org/10.1111/imm.13612
 17. Xinqiang Li, Shipeng Li, Bin Wu, Qingguo Xu, Dahong Teng, Tongwang Yang, Yandong Sun, Yang Zhao, Tianxiang Li, Dan Liu, Shuang Yang, Weihua Gong, Jinzhen Cai. Landscape of Immune Cells Heterogeneity in Liver Transplantation by Single-Cell RNA Sequencing Analysis. Front. Immunol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.890019
 18. Michael Kuske, Maximilian Haist, Thomas Jung, Stephan Grabbe, Matthias Bros. Immunomodulatory Properties of Immune Checkpoint Inhibitors—More than Boosting T-Cell Responses?. Cancers 2022;14:1710
  https://doi.org/10.3390/cancers14071710
 19. Jakub Kobecki, Paweł Gajdzis, Grzegorz Mazur, Mariusz Chabowski. Nectins and Nectin-like Molecules in Colorectal Cancer: Role in Diagnostics, Prognostic Values, and Emerging Treatment Options: A Literature Review. Diagnostics 2022;12:3076
  https://doi.org/10.3390/diagnostics12123076
 20. Fenling Zhou, Lu Chen, Peng Lu, Yuli Cao, Cuilan Deng, Gexiu Liu. An integrative bioinformatics investigation and experimental validation of chromobox family in diffuse large B-cell lymphoma. BMC Cancer 2023;23
  https://doi.org/10.1186/s12885-023-11108-6
 21. Manuel Weber, Rainer Lutz, Manuel Olmos, Jacek Glajzer, Christoph Baran, Christopher-Philipp Nobis, Tobias Möst, Markus Eckstein, Marco Kesting, Jutta Ries. Beyond PD-L1—Identification of Further Potential Therapeutic Targets in Oral Cancer. Cancers 2022;14:1812
  https://doi.org/10.3390/cancers14071812
 22. Ahmed Rishiq, Reem Bsoul, Ophir Pick, Ofer Mandelboim. Studying TIGIT activity against tumors through the generation of knockout mice. OncoImmunology 2023;12
  https://doi.org/10.1080/2162402X.2023.2217735
 23. Sara Sadat Aghamiri, Bhanwar Lal Puniya, Rada Amin, Tomáš Helikar. A multiscale mechanistic model of human dendritic cells for in-silico investigation of immune responses and novel therapeutics discovery. Front. Immunol. 2023;14
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1112985
 24. David Jeremie Birnbaum, Maelle Picard, Quentin Da Costa, Thomas Delayre, Pascal Finetti, Olivier Cabaud, Emilie Agavnian, Bernadette De Rauglaudre, Emilie Denicolaï, François Bertucci, Emilie Mamessier. PVRIG Expression Is an Independent Prognostic Factor and a New Potential Target for Immunotherapy in Hepatocellular Carcinoma. Cancers 2023;15:447
  https://doi.org/10.3390/cancers15020447
 25. Qiaxuan Li, Daipeng Xie, Lintong Yao, Hongrui Qiu, Peimeng You, Jialong Deng, Congsen Li, Weijie Zhan, Maotao Weng, Shaowei Wu, Fasheng Li, Yubo Zhou, Fanjun Zeng, Yong Zheng, Haiyu Zhou. Combining autophagy and immune characterizations to predict prognosis and therapeutic response in lung adenocarcinoma. Front. Immunol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.944378
 26. Cristina Capuano, Chiara Pighi, Simone Battella, Davide De Federicis, Ricciarda Galandrini, Gabriella Palmieri. Harnessing CD16-Mediated NK Cell Functions to Enhance Therapeutic Efficacy of Tumor-Targeting mAbs. Cancers 2021;13:2500
  https://doi.org/10.3390/cancers13102500