BMB Reports : eISSN 1976-670X

Cited by CrossRef (23)

 1. Lu Zhang, Liang Kong, Si-yu He, Xin-ze Liu, Yang Liu, Juan Zang, Rui-jun Ju, Xue-tao Li. The anti-ovarian cancer effect of RPV modified paclitaxel plus schisandra B liposomes in SK-OV-3 cells and tumor-bearing mice. Life Sciences 2021;285:120013
  https://doi.org/10.1016/j.lfs.2021.120013
 2. Lingling Zhuang, Xu Ming, Jun Liu, Chao Jia, Yubiao Jin, Jing Wang, Qiusheng Shi, Rong Wu, Lifang Jin, Lianfang Du. Comparison of lymphatic contrast-enhanced ultrasound and intravenous contrast-enhanced ultrasound in the preoperative diagnosis of axillary sentinel lymph node metastasis in patients with breast cancer. BJR 2022;95
  https://doi.org/10.1259/bjr.20210897
 3. Mengdi Song, Mingxiao Cui, Kehai Liu. Therapeutic strategies to overcome cisplatin resistance in ovarian cancer. European Journal of Medicinal Chemistry 2022;232:114205
  https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2022.114205
 4. Haitao Hu, Ting Ma, Nanqi Liu, Hong Hong, Lujiao Yu, Dantong Lyu, Xin Meng, Biao Wang, Xuefeng Jiang. Immunotherapy checkpoints in ovarian cancer vasculogenic mimicry: Tumor immune microenvironments, and drugs. International Immunopharmacology 2022;111:109116
  https://doi.org/10.1016/j.intimp.2022.109116
 5. Ming Wang, Shanfa Ren, Zhun Bi, Liang Zhang, Mengqi Cui, Ronghao Sun, Jiali Bao, Dandi Gao, Bo Yang, Xiaoping Li, Mingjiang Li, Ting Xiao, Hong‐gang Zhou, Cheng Yang. Myricetin reverses epithelial–endothelial transition and inhibits vasculogenic mimicry and angiogenesis of hepatocellular carcinoma by directly targeting PAR1 . Phytotherapy Research 2022;36:1807
  https://doi.org/10.1002/ptr.7427
 6. Yurou Ji, Qi Ge, Wenwen Zhang, Pengpeng Qu. Molecular Features, Prognostic Value, and Cancer Immune Interactions of Angiogenesis-Related Genes in Ovarian Cancer. Reprod. Sci. 2022
  https://doi.org/10.1007/s43032-022-01123-6
 7. Guoqiang Chen, Lei Qiu, Jinghai Gao, Jing Wang, Jianhong Dang, Lingling Li, Zhijun Jin, Xiaojun Liu. Stress Hormones: Emerging Targets in Gynecological Cancers. Front. Cell Dev. Biol. 2021;9
  https://doi.org/10.3389/fcell.2021.699487
 8. Xuejun He, Jijun You, Haibing Ding, Zhisheng Zhang, Lin Cui, Xiaomei Shen, Xiaoxia Bian, Yanqing Liu, Jue Chen. Vasculogenic mimicry, a negative indicator for progression free survival of lung adenocarcinoma irrespective of first line treatment and epithelial growth factor receptor mutation status. BMC Cancer 2021;21
  https://doi.org/10.1186/s12885-021-07863-z
 9. Marisol Salgado-Albarrán, Julian Späth, Rodrigo González-Barrios, Jan Baumbach, Ernesto Soto-Reyes. CTCFL regulates the PI3K-Akt pathway and it is a target for personalized ovarian cancer therapy. npj Syst Biol Appl 2022;8
  https://doi.org/10.1038/s41540-022-00214-z
 10. Young Ju Suh, Banghyun Lee, Kidong Kim, Yujin Jeong, Hwa Yeon Choi, Sung Ook Hwang, Yong Beom Kim. Bevacizumab versus PARP-inhibitors in women with newly diagnosed ovarian cancer: a network meta-analysis. BMC Cancer 2022;22
  https://doi.org/10.1186/s12885-022-09455-x
 11. Daniela B. Vera, Allison N. Fredes, Maritza P. Garrido, Carmen Romero. Role of Mitochondria in Interplay between NGF/TRKA, miR-145 and Possible Therapeutic Strategies for Epithelial Ovarian Cancer. Life 2021;12:8
  https://doi.org/10.3390/life12010008
 12. Maria Sol Recouvreux, Jiangyong Miao, Maricel C. Gozo, Jingni Wu, Ann E. Walts, Beth Y. Karlan, Sandra Orsulic. FOXC2 Promotes Vasculogenic Mimicry in Ovarian Cancer. Cancers 2022;14:4851
  https://doi.org/10.3390/cancers14194851
 13. Yusha Wang, Lei Zhang, Yun Bai, Li Wang, Xuelei Ma. Therapeutic implications of the tumor microenvironment in ovarian cancer patients receiving PD-1/PD-L1 therapy. Front. Immunol. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.1036298
 14. Qiong Xu, Zequn Liu, Zhi-qin Zhu, Yue Fan, Rui Chen, Xiao-hui Xie, Mi Cheng. Knockdown of growth factor receptor bound protein 7 suppresses angiogenesis by inhibiting the secretion of vascular endothelial growth factor A in ovarian cancer cells. Bioengineered 2021;12:12179
  https://doi.org/10.1080/21655979.2021.2005225
 15. Xiao-Yuan Li, Yang Rao, Bing Sun, Xue-Mei Mao. Efficacy and Safety of Anlotinib Combined with PD-1 Blockades for Patients with Previously Treated Epithelial Ovarian Cancer: A Retrospective Study. IJGM 2022;Volume 15:3977
  https://doi.org/10.2147/IJGM.S352536
 16. Iljin Kim, Sanga Choi, Seongkyeong Yoo, Mingyu Lee, Jong-Wan Park. AURKB, in concert with REST, acts as an oxygen-sensitive epigenetic regulator of the hypoxic induction of MDM2. BMB Rep 2022;55:287
  https://doi.org/10.5483/BMBRep.2022.55.6.017
 17. Deok-Soo Han, Eun-Ok Lee. Sp1 Plays a Key Role in Vasculogenic Mimicry of Human Prostate Cancer Cells. IJMS 2022;23:1321
  https://doi.org/10.3390/ijms23031321
 18. Yu-Jia Wang, Ling Tang, Xu-Hong Lu, Ji-Tao Liu, Yuan-Yuan Wang, Hong-Xia Geng, Xue-Tao Li, Quan An. Efficacy of epi-1 modified epirubicin and curcumin encapsulated liposomes targeting-EpCAM in the inhibition of epithelial ovarian cancer cells. Journal of Liposome Research 2022:1
  https://doi.org/10.1080/08982104.2022.2153138
 19. Dansaem Lim, Jin Gu Cho, Eunsik Yun, Aram Lee, Hong-Yeoul Ryu, Young Joo Lee, Sukjoon Yoon, Woochul Chang, Myeong-Sok Lee, Byung Su Kwon, Jongmin Kim. MicroRNA 34a–AXL Axis Regulates Vasculogenic Mimicry Formation in Breast Cancer Cells. Genes 2020;12:9
  https://doi.org/10.3390/genes12010009
 20. Ying Shao, Bingjian Lu. The emerging roles of circular RNAs in vessel co-option and vasculogenic mimicry: clinical insights for anti-angiogenic therapy in cancers. Cancer Metastasis Rev 2022;41:173
  https://doi.org/10.1007/s10555-021-10000-8
 21. Jennifer Griessinger, Julian Schwab, Qian Chen, Anna Kühn, Jonathan Cotton, Gregory Bowden, Heike Preibsch, Gerald Reischl, Leticia Quintanilla-Martinez, Hidetoshi Mori, An Nguyen Dang, Ursula Kohlhofer, Olulanu H. Aina, Alexander D. Borowsky, Bernd J. Pichler, Robert D. Cardiff, Andreas M. Schmid. Intratumoral in vivo staging of breast cancer by multi-tracer PET and advanced analysis. npj Breast Cancer 2022;8
  https://doi.org/10.1038/s41523-022-00398-x
 22. Yingying Yuan, Bochao Geng, Xiaoyan Xu, Han Zhao, Jingyi Bai, Zhizhi Dou, Shaoyou Jia, Xiaoling Yu, Wenjuan Luo. Dual VEGF/PDGF knockdown suppresses vasculogenic mimicry formation in choroidal melanoma cells via the Wnt5a/β-catenin/AKT signaling pathway. Acta Histochemica 2022;124:151842
  https://doi.org/10.1016/j.acthis.2021.151842
 23. Yarely M. Salinas-Vera, Dolores Gallardo-Rincón, Erika Ruíz-García, Laurence A. Marchat, Jesús Valdés, Carlos Vázquez-Calzada, César López-Camarillo. Vasculogenic Mimicry. 2022.
  https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2403-6_6